S350/001

Japanese submarine Type A 1941 KO - Hyoteki