MNFDL72020

Polikarpov I-153 - Finnish captured I-153