MNFDL48013

Polikarpov I-16 Rata - I-16 captured by Spanish Nationalists